Od
2010
Tomasz Giziński - warszawski adwokat

Tomasz Giziński, adwokat prawo pracy Warszawa, rozwody, podział majątku

Posiadam uprawnienia zawodowe od 2006 r., początkowo jako radca prawny, następnie jako adwokat. Od 2010 r. prowadzę Kancelarię Adwokacką w Warszawie. Naczelną zasadą, jaka przyświeca mi w praktyce zawodowej jest zapewnienie moim klientom najwyższej jakości obsługi prawnej, przy jednoczesnym okazywaniu im pełni szacunku i zrozumienia.

Adwokat Tomasz Giziński – doświadczenie zawodowe

Jestem warszawskim adwokatem z doświadczeniem zawodowym zarówno jako pełnomocnik procesowy – ponad 120 prowadzonych spraw sądowych, jak również w udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii i prowadzeniu mediacji. Oprócz doświadczenia czysto prawniczego posiadam doświadczenie menadżerskie – jako prezes zarządu oraz członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Wszechstronne doświadczenie zawodowe pozwala mi dostrzegać rzeczywistość zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy, co jest cenne zwłaszcza przy udzielaniu porad prawnych i prowadzeniu mediacji w zakresie prawa pracy. Jestem autorem i współautorem wielu publikacji i wypowiedzi dla środków masowego przekazu.

Misja naszej kancelarii od prawa pracy i rozwód Warszawa

Misja – Kancelaria Adwokacka Tomasza Gizińskiego

Jako adwokat staram się zapewniać klientom najwyższą jakość obsługi prawnej. Osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku sprawy wymaga zawsze pełnego współdziałania na linii adwokat – klient. Dlatego ważne jest, żeby jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu, przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu właściwego przygotowania procesu.

Działania te sprowadzać się powinny przede wszystkim do zebrania oraz zabezpieczenia właściwego materiału dowodowego, dlatego jako adwokat oferuje przeprowadzenie konsultacji jeszcze przed podjęciem się prowadzenia sprawy.

Podstawowe zasady działania, jakimi kieruję się w swej praktyce, jako adwokat, to indywidualne podejście, najwyższa staranność i profesjonalizm. Zdaję sobie sprawę, że każda sprawa jest wyjątkowa i ważna. Dlatego też staram się wychodzić poza obowiązujące standardy i zapewniać klientom coś więcej, niż tylko profesjonalną obsługę.

Właściwość terytorialna – Kancelaria Adwokacka Tomasza Gizińskiego

Prowadzona przeze mnie kancelaria prawna zajmuje się prowadzenia spraw w sądach mających siedzibę na terenie miasta stołecznego Warszawa oraz w przylegających powiatach.

Czym zajmuje się kancelaria adwokacka Warszawa?

Specjalizacje adwokata Tomasza Gizińskiego w Warszawie

Prawo pracy

Rozwody

Prawo rodzinne

Prawo spółek handlowych

Prawo cywilne

Odszkodowania

Zakres usług warszawskiego adwokata od prawa pracy, rozwód i podziału majątku

Prawo pracy

Z zakresu prawa pracy moja warszawska kancelaria prowadzi sprawy sądowe o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, dochodzenie wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nadliczbowych, dochodzenie należności o premie i nagrody, a także odszkodowanie za mobbing dyskryminację. Kancelaria prawa pracy reprezentuje zarówno pracowników i pracodawców.

Obsługa prawna pracowników

Pomoc prawna dla pracowników obejmuje bieżące doradztwo prawne, prowadzanie sporów przedsądowych oraz postępowań sądowych. Spory przedsądowe rozpoczynają się od wystąpienia do pracodawcy z wezwaniem do rozpoczęcia negocjacji lub do zapłaty. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na prowadzenie negocjacje to umawiane jest spotkanie, podczas, którego prowadzone są rozmowy w celu zawarcia ugody. Działania przedsądowe mają istotne znaczenie, ponieważ wynik postępowania sądowego bywa niepewny, zaś prowadzenie sporów przed sądem wiąże się z kosztami. Prowadząc negocjacje doradzamy klientom, czy przedstawione przez pracodawcę propozycje ugodowe są korzystne i warte zaakceptowania. Ma to istotne znaczenie, ponieważ pracownicy nie zawsze potrafią właściwie ocenić szanse oraz koszty ewentualnego procesu. Subiektywnie często wychodzą z założenia, że jeśli mają rację to muszą wygrać sprawę w sądzie, mimo, że co innego może wynikać z materiału dowodowego.

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm obejmuje doradztwo przy wypowiadaniu umów o pracę oraz reprezentację w postępowaniach sądowych. W ramach bieżącego doradztwa poszukujemy takich rozwiązań, które pozwalają w jak najwyższym stopniu zabezpieczyć interesy naszych klientów. Podobnie jak w przypadku reprezentacji pracowników, podejmowane przez nas działania mogą obejmować prowadzenie sporów przedsądowych i sądowych. Często rekomendujemy naszym klientom prowadzenie rozmów ugodowych, chyba, że uznajemy, że zgłoszone przez pracownika roszczenia są całkowicie nieuzasadnione lub, że nie mają żadnych szans powodzenia. Obsługa prawna firm może być świadczona według stawki godzinowej, jak również na podstawie umowy o stałej współpracy według z góry ustalonego ryczałtu.

Sprawy z zakresu prawa pracy

Sprawy za zakresu prawa pracy to najczęściej postępowania o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione, odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie, odszkodowanie za mienie powierzone pracownikowi, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ustalenie istnienia stosunku pracy, sprostowania świadectwa pracy, a także dochodzenie roszczeń o niewykorzystany urlop i godziny nadliczbowe.

W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy zasadnicze znaczenie ma okoliczność, czy miedzy pracodawcą a pracownikiem doszło do zawarcia umowy cywilnoprawnej, czy też nie doszło do nawiązania umowy. W orzecznictwie i literaturze prawniczej uznaje się, że jeśli stosunek prawy wykazuje podobne nasilenie cech stosunku pracy oraz stosunku cywilnoprawnego to zasadnicze znaczenie ma ustalenie jakie były ustalenia stron przy zawarciu umowy.

Nierzadko zdarza się, że umowy o pracę są sporządzane w sposób nieprecyzyjny. Dotyczy to nie tylko małych pracodawców, ale nawet dużych korporacji. Dla dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy znaczenie ma zatem dowiedzenie jakie były ustalenia treści umowy. Ustalenie treści umowy sprowadza się najczęściej do udowodnienia jaka była intencja stron, jaka towarzyszyła zawarciu umowy. Intencja stron, jaka towarzyszyła zawarciu umowy jest dowodzona najczęściej na podstawie zeznań świadków, korespondencji e-mailowej oraz zachowania stron po zwarciu umowy. Dotyczy to przede wszystkim sporów o wypłatę pracownikowi premii lub innych składników wynagrodzenia.

Sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne lub odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie mają miejsce wówczas, gdy wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę narusza przepisy prawa najczęściej wówczas, gdy wypowiedzenie zostało wręczone pracownikowi podlegającemu ochronie. Wypowiedzenie jest nieuzasadnione jeżeli wskazana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę jest nieprawdziwa lub niekonkretna, lub mimo, że jest prawdziwa i konkretna to wskazana pracownikowi okoliczność nie ma wystarczającej wagi dla dokonania wypowiedzenia umowy o pracę.

Jeżeli wypowiedzenie umowy  pracę jest nieuzasadnione lub naruszające przepisy prawa pracownik może według swojego wyboru domagać się przywrócenia do pracy albo zasądzenia odszkodowania. Najczęściej pracownicy decydują się na wystąpienie z roszczeniem o zapłatę odszkodowania, jednakże zdarzają się sytuacje, gdy korzystniejsze może być przywrócenie do pracy. Sytuacja taka może mieć miejsce jeżeli pracownik podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem. Dotyczy to najczęściej kobiet w ciąży lub korzystających z urlopu macierzyńskiego, albo osób w wielu przedemerytalnym.  Osobom takim w przypadku przywrócenia do pracy będzie przysługiwać wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Ma to znaczenie w przypadku spraw ciągnących się przez wiele miesięcy lub lat, ponieważ w takim przypadku w razie przywrócenia do pracy pracownikowi będzie przysługiwać równowartość wielokrotności miesięcznej pensji.

Kontrakty menadżerskie

Obszarem zainteresowania naszej kancelarii są kontrakty menadżerskie. Kontrakty menedżerskie nie podlegają wprawdzie przepisom prawa pracy, ale ze względu na swoją konstrukcję prawną sposób sporządzania takich umów przypomina pod wieloma względami umowy o pracę.

Prawo ubezpieczeń społecznych

W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych prowadzona przeze mnie warszawska kancelaria sporządza odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i KRUS odmawiających przyznania renty, emerytury oraz kwestionujących zatrudnienie osób korzystających ze zwolnień lekarskich i zasiłków macierzyńskich.

W zakresie prawo rodzinnego zajmuję się sprawami o rozwód, alimenty i podział majątku. Świadczona przeze mnie pomoc prawna obejmuje zarówno prowadzenie spraw sądowych, jak również wszechstronne doradztwo prawne.

Sąd może orzec rozwód jeśli między małżonkami nastąpił trwały rozkład pożycia. Sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, jeżeli sprzeciwia się temu interes wspólnych małoletnich dzieci lub jeśli z żądaniem rozwodu wystąpiłby małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Pomimo to sąd może orzec rozwód jeżeli uzna, że jego orzeczenie jest zgodne z zasadami współżycia społecznego.

Wyrok rozwodowy powinien zawierać orzeczenie o winie, chyba, że strony zgodnie wystąpią o zaniechanie takiego rozstrzygnięcia. Jeżeli strony nie wnioskują o orzeczenie o winie to sprawa może zakończyć się już na pierwszej rozprawie.

Jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci to to wyrok rozwodowy powinien obligatoryjnie zawierać rozstrzygniecie o alimentach. W przypadku braku porozumienia w kwestii alimentów konieczne będzie przeprowadzenie postępowania dowodowego na okoliczność możliwości zarobkowych rodziców oraz potrzeb życiowych uprawnionych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?

SPECJALIZACJE

Moimi podstawowymi specjalizacjami, jako adwokata są prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych i prawo rodzinne, rozwód Warszawa.

KONTAKT 24/7

ZADZWOŃ

KONSULTACJA

E-mail

Ostatnie wpisy

Najnowsze wpisy!