Adwokat rozwód Warszawa

Rozwód, prawo rodzinne, podział majątku - adwokat Warszawa

Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka Warszawa specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności w sprawach o rozwód, alimenty i podział majątku po rozwodzie.

Osoby zainteresowane tematem rozwodu, alimentów i podziału majątku mogą przed powierzeniem mi sprawy, zapoznać się z informacjami dostępnymi w zakładce FAQ – adwokat rozwód, podział majątku i prawo rodzinne. Zawarte w tej zakładce informacje pozwolą na zapoznanie się z podstawowymi informacjami oraz umożliwią przyjęcie właściwej strategii postępowania w sprawach o rozwód, alimenty i podział majątku wspólnego. Przedstawione tam pytania i odpowiedzi należą do najczęściej zadawanych pytań, z jakimi zwracają się klienci poszukujący dobrego i skutecznego adwokata od rozwodów, adwokat alimenty lub podział majątku.

Należy mieć na uwadze, że każda sprawa rozwodowa jest inna, dlatego w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zasadne jest umówienie się na konsultację w mojej kancelarii, w celu wypracowania strategii postępowania, która będzie właściwa w konkretnej sprawie.

Rola adwokata w sprawie o rozwód Warszawa - krok po kroku

Rola adwokata w sprawie o rozwód Warszawa polega na przedstawieniu sądowi argumentacji klienta w celu osiągnięcia satysfakcjonującego dla niego rozstrzygnięcia, a także na podważeniu nieprawdziwych zeznań świadków, którzy zostali powołani przez drugą stronę. Umiejętności w zakresie właściwego przedstawiania argumentacji klienta oraz podważania zeznań świadków powołanych przez drugą stronę są umiejętnościami zdobytymi wskutek długoletniego doświadczania zawodowego, które nabyłem pracując, jako adwokat od rozwodów.

Osiągniecie satysfakcjonującego wyniku sprawy wymaga zawsze pełnego współdziałania na linii adwokat – klient. Dlatego ważne jest, żeby jeszcze przed wszczęciem postępowania podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu właściwego przygotowania sprawy o rozwód. Sprowadzać się one będą przede wszystkim do zebrania i zabezpieczenia niezbędnego materiału dowodowego, co umożliwia w pełni profesjonalne reprezentowanie klientów w sprawach o rozwody.

Z całą premedytacją posługuję się pojęciem „osiągnięcie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia”, a nie „wygranie sprawy”, ponieważ jako adwokat rozwododowy Warszawa wiem, że nie każda sprawa jest możliwa do wygrania w sensie procesowym. Dlatego też ważne jest, żeby na samym początku postępowania przyjąć taką strategię, która potencjalnie okaże się najbardziej skuteczna. Najczęściej, w zależności od materiału dowodowego, jaki uda nam się zgromadzić, może to być prowadzenie sprawy z myślą o osiągnięciu korzystnego wyroku. Czasami może to być przyjęcie strategii mającej na celu nakłonieniu drugiej strony do zawarcia korzystnej dla mojego klienta ugody. Jako adwokat, mający doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwody, wypracowuję taką strategię wspólnie ze swoim klientem. Zdarza się, że w toku prowadzenia sprawy o rozwód, w zależności od jej przebiegu, wypracowana na samym początku strategia ulega późniejszej modyfikacji.

Materiał dowodowy w sprawach o rozwód, to najczęściej dowody z zeznań świadków, rzadziej dowody z dokumentów, czy wpisów na forach społecznościowych, zdjęć, nagrań, itp. Pozyskiwanie tych ostatnich dowodów nie zawsze jest w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Dlatego, jako adwokat prowadzący sprawy rozwodowe Warszawa, staram się doradzać moim klientom, w jaki sposób zdobyć skuteczny materiał dowodowy, nie naruszając jednocześnie obowiązujących przepisów prawa. Trzeba mieć na uwadze, że nie sama niezgodność z prawem nie zawsze musi być traktowana przez przepisy prawo jako przestępstwo. Moim obowiązkiem jest przedstawienie klientom istniejącego w tym zakresie ryzyka.

Jako prawnik rozwodowy staram się zapewnić swoim klientom najwyższą jakość obsługi prawne Warszawa. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z dyskomfortu, jaki towarzyszy osobom, które zwracają się do mnie ze sprawami o rozwód. Dlatego też nikogo nie osądzam, staram się natomiast zapewnić maksimum niezbędnego komfortu, empatii i zrozumienia.

Właściwość terytorialna naszej kancelarii

Jako adwokat rozwodowy, radca prawny prowadzę sprawy o rozwód na terenie miasta stołecznego Warszawa, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga.

Jako prawnik zajmuję się prowadzeniem spraw o podział majątku po rozwodzie. Sprawy o podział majątku po rozwodzie prowadzę na terenie miasta stołecznego Warszawa, jak również na terenie sąsiednich powiatów, w obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe, Sądu Okręgowego dla Warszawy Woli Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, Sądu Rejonowego w Pruszkowie i Sądu Rejonowego w Wołominie.

Pod pojęciem spraw rozwodowych należy rozumieć następujące kategorie spraw:

 • rozwód z orzekaniem o winie – w przypadku zgłoszenia przez co najmniej jednego z małżonków żądania orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka
 • rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej – w przypadku braku zgody małżonków w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie
 • rozwód z ustaleniem kontaktów z dzieckiem – w przypadku braku zgody obojga małżonków w kwestii kontaktów w dzieckiem tego rodzica, któremu nie powierzono sprawowania władzy rodzicielskiej
 • rozwód z orzekaniem alimentów dla małżonka – w przypadku stwierdzenia winy jednego z małżonków, albo popadnięcia niewinnego małżonka w niedostatek
 • rozwód z orzekaniem o podziale wspólnego mieszkania – w przypadku konieczności określenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie
 • rozwód z podziałem wspólnego majątku – w przypadku dokonania podziału wspólnego majątku w wyroku rozwodowym
 • rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa – w przypadku konieczności zabezpieczenia powództwa, np. w zakresie wypłacania alimentów w trakcie trwania postępowania sądowego
 • rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa – w przypadku konieczności zabezpieczenia powództwa, np. w zakresie wypłacania alimentów w trakcie trwania postępowania sądowego
 • rozwód z wnioskiem o eksmisję – w przypadku konieczność dokonania eksmisji ze wspólnego mieszkania jednego z małżonków z powodu stosowania wobec małżonka przemocy

Ile trwa rozwód w Warszawie?

Przeprowadzenie długotrwałego procesu rozwodowego nie stanowi przyjemnego doświadczenia. Dlatego też osoby przygotowujące się do wszczęcia postepowania o rozwiązanie małżeństwa   zastanawiają  się ile właściwie trwa sprawa o rozwód w Warszawie.

Odpowiedź na takie pytanie nie jest jednoznaczna. Wiele zależy tutaj od czynników zależnych od stron postępowania oraz od czynników od nich niezależnych.

To jak długo trwa rozwód w Warszawie zależy w dużym stopniu od stron postępowania

Czynnikami, które zależą od stron postępowania i mają wpływ na długość procesu rozwodowego jest charakter roszczeń z jakimi występują do sądu. W pozwie o rozwód i w odpowiedzi na pozew muszą obligatoryjnie znaleźć się żądania dotyczące następujących kwestii:

 • orzeczenia o winie,
 • władzy rodzicielska nad małoletnimi dziećmi,
 • miejsca pobytu małoletnich dzieci po rozwodzie
 • kontaktów z małoletnimi dziećmi po rozwodzie
 • wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci,
 • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie.

Strony według swojego mogą wspólnie zdecydować, że odstępują od domagania się orzekania o winie oraz odstępują od orzekania o sposobie wspólnego korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie. Mogą także porozumieć się w zakresie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu małoletnich dzieci i wysokości alimentów po rozwodzie.

Jeżeli małżonkowie dojdą do porozumienia  we wszystkich tych sprawach to postępowanie sądowe w sprawie o rozwód może ograniczyć się do jednej rozprawy. W takiej sytuacji to jak długi będzie się toczyć sprawa o rozwód będzie zależało od tego jak szybko zostanie wyznaczony termin pierwszego posiedzenia. Z reguły, w zależności od konkretnego sędziego, trwa to w Warszawie od trzech miesięcy do roku. Można zatem szacować, że pierwsza rozprawa w sprawie o rozwód zostanie wyznaczona w około pół roku od wytoczenia powództwa.

Brak porozumienia między małżonkami przedłuży sprawę o rozwód

Jeżeli strony nie dojdą ze sobą do porozumienia, wówczas konieczne będzie przeprowadzenie postępowania dowodowego. W tym celu sąd będzie wyznaczał kolejne rozprawy, podczas których będzie przesłuchiwał świadków i przeprowadzał pozostałe dowody. Wiele zależy od ilości zgłoszonych przez strony świadków oraz charakteru pozostałych dowodów. Jeżeli strony zgłoszą tylko po jednym świadku, to jest szansa, że sąd przeprowadzi dowód z ich zeznań na jednej rozprawie. Pozostanie więc tylko przeprowadzenie jeszcze jednej rozprawy na przesłuchanie stron procesu. Wówczas możliwe jest, że cała sprawa o rozwód zamknie się w dwóch rozprawach.  Jeżeli świadków będzie więcej, to może zdarzyć się, że sąd nie wezwie wszystkich na jedną rozprawę, ale wyznaczy kilka posiedzeń.

Niektóre dowody, takich jak opinie biegłych z rodzinnych ośrodków opiniodawczo-doradczych,  sąd będzie przeprowadzał poza rozprawą. Przeprowadzenie takich dowodów wiąże się z wyznaczeniem biegłym terminów na ich sporządzenie. Opinie biegłych są często kwestionowane przez strony.  W takiej sytuacji sąd może zarządzić przygotowanie dodatkowej opinii. To także jest czynnikiem przedłużającym postępowanie o rozwód w Warszawie.

Jeżeli zatem nie chcemy długotrwałego prowadzenia procesu powinniśmy dogadać się ze sobą jeszcze przed wytoczeniem powództwa. 

Koszty prowadzenia spraw o rozwody. Ile kosztuje rozwód w Warszawie?

Osoba wnosząca pozew o rozwód zobowiązana jest do uiszczenia opłaty sądowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od pozwu w sprawie o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Wysokość opłaty jest stała, niezależnie o tego, czy strona składająca pozew występuje o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie. Trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w razie orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie sąd zwróci wnoszącemu pozew połowę opłaty od pozwu, chyba, że zajdą wyjątki przewidziane w art. 26 ust. 2.

Zgodnie z tym przepisem, w razie zasądzenia wyrokiem na rzecz jednego z małżonków alimentów, drugi małżonek zostaje zobowiązany do uiszczenia opłaty stosunkowej od zasądzonego roszczenia. W przypadku orzeczenia nakazu eksmisji wobec jednego z małżonków albo w przypadku orzeczenia podziału wspólnego majątku sąd orzeka obowiązek uiszczenia opłaty w takiej samej wysokości jaka została przewidziana od pozwu lub wniosku w takim samym postępowaniu.

Koszty prowadzenia spraw o podział majątku

Osoba wnosząca wniosek o podział majątku po rozwodzie zobowiązana jest do uiszczenia opłaty sądowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku o podział majątku pobiera się opłatę stałą w wysokości 1000 zł. Zgodnie zaś z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Podobnie jak w przypadku spraw o rozwód, w sprawach o podział majątku ustawodawca stara się nagradzać strony, które nie toczą ze sobą sporu o podział majątku, ale przedkładają sądowi zgodny wniosek o podział majątku po rozwodzie.

Jeżeli małżonkowie nie są zgodnie w sprawie podziału majątku, konieczne będzie z reguły powołanie biegłego w celu wyceny składników majątku o wartość, których toczy się spór. Koszty biegłych sądowych wahają się w reguły w granicach od 1000 do 3000 zł.

Zapraszamy do kontaktu!
Polityka cookies: przeczytajcie także o zabezpieczeniu plików cookies.

Skontaktuj się!

Kontakt

 • tomasz.gizinski@adwokatura.pl
 • +48 694 444 797
 • Al. Solidarności 119/125 lok. 67 00-897 Warszawa