Rozwód, prawo rodzinne, podział majątku - adwokat Warszawa

Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności w sprawach o rozwód, alimenty i podział majątku po rozwodzie.

Osoby zainteresowane tematem rozwodu, alimentów i podziału majątku mogą przed powierzeniem mi sprawy, zapoznać się z informacjami dostępnymi w zakładce FAQ – prawo rodzinne, rozwód, podział majątku. Zawarte w tej zakładce informacje pozwolą na zapoznanie się z podstawowymi informacjami oraz umożliwią przyjęcie właściwej strategii postępowania w sprawach o rozwód, alimenty i podział majątku. Przedstawione tam pytania i odpowiedzi należą do najczęściej zadawanych pytań, z jakimi zwracają się klienci poszukujący dobrego i skutecznego adwokata, prowadzącego sprawy o rozwód, alimenty lub podział majątku.

Należy mieć na uwadze, że każda sprawa jest inna, dlatego w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zasadne jest umówienie się na konsultację w mojej kancelarii, w celu wypracowania strategii postępowania, która będzie właściwa w konkretnej sprawie.

Rola adwokata w sprawie o rozwód

Rola adwokata w sprawie o rozwód polega na przedstawieniu sądowi argumentacji klienta w celu osiągnięcia satysfakcjonującego dla niego rozstrzygnięcia, a także na podważeniu nieprawdziwych zeznań świadków, którzy zostali powołani przez drugą stronę. Umiejętności w zakresie właściwego przedstawiania argumentacji klienta oraz podważania zeznań świadków powołanych przez drugą stronę są umiejętnościami zdobytymi wskutek długoletniego doświadczania zawodowego, które nabyłem pracując, jako adwokat, w prowadzeniu spraw o rozwody.

Osiągniecie satysfakcjonującego wyniku sprawy wymaga zawsze pełnego współdziałania na linii adwokat – klient. Dlatego ważne jest, żeby jeszcze przed wszczęciem postępowania podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu właściwego przygotowania sprawy o rozwód. Sprowadzać się one będą przede wszystkim do zebrania i zabezpieczenia niezbędnego materiału dowodowego, co umożliwia w pełni profesjonalne reprezentowanie klientów w sprawach o rozwody.

Z całą premedytacją posługuję się pojęciem „osiągnięcie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia”, a nie „wygranie sprawy”, ponieważ jako adwokat rozwodowy wiem, że nie każda sprawa jest możliwa do wygrania w sensie procesowym. Dlatego też ważne jest, żeby na samym początku postępowania przyjąć taką strategię, która potencjalnie okaże się najbardziej skuteczna. Najczęściej, w zależności od materiału dowodowego, jaki uda nam się zgromadzić, może to być prowadzenie sprawy z myślą o osiągnięciu korzystnego wyroku. Czasami może to być przyjęcie strategii mającej na celu nakłonieniu drugiej strony do zawarcia korzystnej dla mojego klienta ugody. Jako adwokat, mający doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwody, wypracowuję taką strategię wspólnie ze swoim klientem. Zdarza się, że w toku prowadzenia sprawy o rozwód, w zależności od jej przebiegu, wypracowana na samym początku strategia ulega późniejszej modyfikacji.

Materiał dowodowy w sprawach o rozwód, to najczęściej dowody z zeznań świadków, rzadziej dowody z dokumentów, czy wpisów na forach społecznościowych, zdjęć, nagrań, itp. Pozyskiwanie tych ostatnich dowodów nie zawsze jest w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Dlatego, jako adwokat prowadzący sprawy rozwodowe, staram się doradzać moim klientom, w jaki sposób zdobyć skuteczny materiał dowodowy, nie naruszając jednocześnie obowiązujących przepisów prawa. Trzeba mieć na uwadze, że nie sama niezgodność z prawem nie zawsze musi być traktowana przez przepisy prawo jako przestępstwo. Moim obowiązkiem jest przedstawienie klientom istniejącego w tym zakresie ryzyka.

Jako prawnik rozwodowy staram się zapewnić swoim klientom najwyższą jakość obsługi prawnej. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z dyskomfortu, jaki towarzyszy osobom, które zwracają się do mnie ze sprawami o rozwód. Dlatego też nikogo nie osądzam, staram się natomiast zapewnić maksimum niezbędnego komfortu, empatii i zrozumienia.

Właściwość terytorialna kancelarii

Jako adwokat prowadzę sprawy o rozwód na terenie miasta stołecznego Warszawa, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga.

Jako prawnik zajmuję się prowadzeniem spraw o podział majątku po rozwodzie. Sprawy o podział majątku po rozwodzie prowadzę na terenie miasta stołecznego Warszawa, jak również na terenie sąsiednich powiatów, w obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe, Sądu Okręgowego dla Warszawy Woli Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, Sądu Rejonowego w Pruszkowie i Sądu Rejonowego w Wołominie.

Pod pojęciem spraw o rozwody należy rozumieć następujące kategorie spraw:

  • rozwód bez orzekania o winie – w przypadku niezgłoszenia przez żadnego z małżonków żądania o stwierdzenie rozwodu z winy drugiego małżonka
  • rozwód z orzekaniem o winie – w przypadku zgłoszenia przez co najmniej jednego z małżonków żądania o stwierdzenie rozwodu z winy drugiego małżonka
  • rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej – w przypadku braku zgody małżonków w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie
  • rozwód z ustaleniem kontaktów z dzieckiem – w przypadku braku zgody obojga małżonków w kwestii kontaktów w dzieckiem tego rodzica, któremu nie powierzono sprawowania władzy rodzicielskiej
  • rozwód z orzekaniem alimentów dla małżonka – w przypadku stwierdzenia winy jednego z małżonków, albo popadnięcia niewinnego małżonka w niedostatek
  • rozwód z orzekaniem o podziale wspólnego mieszkania – w przypadku konieczności określenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie
  • rozwód z podziałem wspólnego majątku – w przypadku dokonania podziału wspólnego majątku w wyroku rozwodowym
  • rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa – w przypadku konieczności zabezpieczenia powództwa, np. w zakresie wypłacania alimentów w okresie trwania postępowania sądowego
  • rozwód z wnioskiem o eksmisję – w przypadku konieczność dokonania eksmisji ze wspólnego mieszkania jednego z małżonków z powodu stosowania wobec małżonka przemocy

Koszty prowadzenia spraw o rozwody

Osoba wnosząca pozew o rozwód zobowiązana jest do uiszczenia opłaty sądowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od pozwu w sprawie o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Wysokość opłaty jest stała, niezależnie o tego, czy strona składająca pozew występuje o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie. Trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w razie orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie sąd zwróci wnoszącemu pozew połowę opłaty od pozwu, chyba, że zajdą wyjątki przewidziane w art. 26 ust. 2. Zgodnie z tym przepisem w sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.

Koszty prowadzenia spraw o podział majątku

Osoba wnosząca wniosek o podział majątku po rozwodzie zobowiązana jest do uiszczenia opłaty sądowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku o podział majątku pobiera się opłatę stałą w wysokości 1000 zł. Zgodnie zaś z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Podobnie jak w przypadku spraw o rozwód, w sprawach o podział majątku ustawodawca stara się nagradzać strony, które nie toczą ze sobą sporu o podział majątku, ale przedkładają sądowi zgodny wniosek o podział majątku po rozwodzie.

Jeżeli małżonkowie nie są zgodnie w sprawie podziału majątku, konieczne będzie z reguły powołanie biegłego w celu wyceny składników majątku o wartość, których toczy się spór. Koszty biegłych sądowych wahają się w reguły w granicach od 1000 do 3000 zł.