Alimenty od dziadków- jak się bronić?

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci obciąża w pierwszej kolejności rodziców. Jeżeli nie ma możliwości uzyskania alimentów od rodziców albo jeśli jest to połączone z nadmiernymi trudnościami to obowiązek alimentacyjny może obciążać dalszych krewnych.

Kiedy można domagać się alimentów od dziadków lub rodzeństwa

Alimentów od dalszych krewnych, takich jak dziadkowie i rodzeństwo, można domagać się wówczas, gdy:

– nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności;
– osoba zobowiązana w bliższej kolejności żyje, ale nie jest w stanie płacić alimentów;
– uzyskanie świadczeń alimentacyjnych na czas jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Jak dziadkowie mogą bronić się wygórowanymi alimentami

Jeżeli uprawniony nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać to trudno jest dyskutować z koniecznością ponoszenia na jego rzecz świadczeń alimentacyjnych. Inaczej będzie to wyglądać w przypadku wysokości zgłoszonego roszczenia. Wysokość alimentów uzależniona jest od dwóch czynników: potrzeb uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego. Obrona przed zasądzeniem wygórowanych alimentów będzie sprowadza
się z jednej strony do zakwestionowania niektórych potrzeb uprawnionego a z drugiej do wykazania, że zobowiązany nie ma możliwości uiszczania alimentów w żądanej wysokości.

Jak kwestionować potrzeby uprawnionego

Zobowiązany i uprawniony do alimentów mają w zasadzie prawo do życia na takim samym poziomie. Żeby zakwestionować potrzeby uprawnionego konieczne jest wykazanie, że zgłaszane przez niego potrzeby są nieuzasadnione w porównaniu do poziomu życia zobowiązanego. Kwestionowanie bieżących kosztów utrzymania, takich jak wyżywienie, ubranie, czy mieszkanie jest oczywiście trudniejsze od wydatków na cele rozrywkowe, towarzyskie, czy rekreacyjne. Nawet w przypadku bieżących kosztów utrzymania trzeba się zastanawiać, czy uprawniony nie może zaspokoić swoich potrzeb w inny sposób. I tak, jeśli dziadkowie nie kupują sobie markowych ubrań, to trudno od nich wymagać, żeby byli zobowiązani do ponoszenia takich wydatków na rzecz uprawnionego. Jeśli uprawniony ma możliwość zamieszkiwania w mieszkaniu należącym do innych uprawnionych, np. rodziców, a wyprowadzi się od nich i najmie mieszkanie, to można podnosić zarzut, że ponoszenie przez dziadków kosztów najmu jest nieuzasadnione.

Jak wykazywać brak możliwości opłacania alimentów przez dziadków

Jeżeli dziadkowie nie pracują zawodowo lub uzyskują niewielkie dochody lub jeśli ponoszą duże koszty własnego utrzymania (np. koszty leczenia) mogą wykazywać brak możliwości wypełniania obowiązku alimentacyjnego. Jeśli natomiast nie uzyskują wysokich dochodów, ale np. posiadają duże mieszkanie lub więcej niż jedno mieszkanie to mogą domagać się uiszczania alimentów w naturze, np. poprzez użyczenie pokoju we własnym mieszkaniu lub odrębnego mieszkania. Świadczenia w naturze mogą także polegać na wykonywaniu przez dziadków świadczeń na rzecz uprawnionego, np. na sporządzaniu posiłków (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 tycznia 1973 roku, sygn. III CRN 378/72).

Opisane powyżej przypadki dotyczą sytuacji, gdy uprawniony nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. Jeśli natomiast jest w zaspokajać swoje potrzeby wykonując pracę zawodową (alimenty mogą przysługiwać do ukończenia 26 roku życia pod warunkiem kontunuowania nauki) albo uzyskiwać dochody z posiadanego majątku (np. wynajmując własne mieszkanie) to jest to dodatkowy argument przeciwko zgłoszonemu przez niego roszczeniu.