Ciąża a rozwiązanie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę kobiecie w ciąży lub na urlopie macierzyńskim jest w zasadzie niedopuszczalne. Zgodnie bowiem z art. 177 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy.

Wątpliwości może jednak budzić, co należy rozumieć pod pojęciem, że ?pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę?.

W orzecznictwie przyjęło się, że pojęcie to powinno być rozumiane nie tylko w taki sposób, że pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia, ale, że nie może dopuścić do rozwiązania się wypowiedzianej wcześniej przez niego umowy, jeżeli pracownica dostarczy mu zaświadczenie lekarskie o ciąży.Od tak daleko idącej ochrony kobiet w ciąży i na urlopie macierzyńskimi zostało przewidzianych kilka wyjątków.

I tak, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pod pojęciem likwidacji pracodawcy należy jednak rozumieć wyłącznie ogłoszenie likwidacji całego pracodawcy. Nie będzie więc uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę likwidacja wydzielonego zakładu pracy, oddziału lub określonej komórki organizacyjnej, jeżeli nie posiada ona statusu odrębnego pracodawcy.

Zakaz wypowiadania kobietom w ciąży umów o pracę obejmuje również wypowiedzenie warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające). W tym przypadku został jednak przewidziany jeden wyjątek. Otóż, pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, będzie mógł wypowiedzieć warunki pracy lub płacy, tylko wówczas, gdy wypowiedzenie zostanie dokonane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Jeżeli jednak wypowiedzenie zmieniające będzie prowadzić do zmniejszenia przysługującego pracownicy wynagrodzenia, to pracodawca będzie zobowiązany wypłacać pracownicy dodatek wyrównawczy. Wysokość dostatku wyrównawczego będzie odpowiadać różnicy pomiędzy obecnym a poprzednim wynagrodzeniem, obliczonym na takich samych zasadach jak ekwiwalent za urlop.

Pracodawca jest także uprawniony rozwiązać z pracownicą umowę bez wypowiedzenia z jej winy, jednak tylko wówczas, jeżeli reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na takie rozwiązanie umowy o pracę.

Previous Post