Odszkodowania

Usługi prawne w zakresie dochodzenia odszkodowań mają na celu uzyskanie dla naszych klientów odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. W sprawach o roszczenia pieniężne honorarium jest w znacznej mierze ustalane jako procent otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania.

Prowadzimy na rzecz naszych klientów postępowania sądowe oraz negocjacje pozasądowe w celu uzyskania odszkodowania w następujących przypadkach:

  • wypadek komunikacyjny – w przypadku powstania szkody w mieniu lub obrażeń ciała osoby poszkodowanej wskutek wypadku komunikacyjnego. Roszczenia o zapłatę odszkodowania kierowane są przeważnie przeciwko zakładom ubezpieczeniowym.
  • wypadek przy pracy – w przypadku odniesienia przez pracownika uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do pracy. Dochodzenie roszczeń w przypadku wypadków przy pracy obejmują zarówno roszczenia o ustalenie wypadku przy pracy (świadczenie wypłaca w takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz bezpośrednio przeciwko pracodawcom w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez pracownika przewyższa wartość świadczenia wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • choroba zawodowa – w przypadku, gdy pracownik zachorował na chorobą zawodową wskutek oddziaływania na niego czynnika chorobotwórczego w miejscu świadczenia pracy. Dochodzenie roszczeń o zapłatę odszkodowania kierowane obejmuje zarówno powództwa o ustalenie choroby zawodowej (kierowane przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych) oraz przeciwko pracodawcy, gdy wartość świadczeń uzyskanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zaspokaja w całości poniesionej szkody.
  • śmierć osoby bliskiej – w przypadku wystąpienia różnych zdarzeń, które doprowadziły do śmierci osoby bliskiej, jak np. wypadek, komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd w sztuce lekarskiej, itp.
  • błąd w sztuce lekarskiej – w przypadku błędu w sztuce lekarskiej, który doprowadził do śmierci osoby bliskiej lub uszczerbku na zdrowiu zainteresowanego.
  • wywłaszczenie – w przypadku wywłaszczenia na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • poślizgnięcie, kradzież, pożar – roszczenia mogą być kierowane w przypadku powstania szkody w mieniu lub uszczerbku na zdrowiu zarówno do bezpośrednich sprawców szkód, jak również do podmiotów odpowiedzialnych za niedopuszczenie do stanu faktycznego prowadzącego do powstania szkody, jak np. zarządcy nieruchomości, urzędy miast i gmin.

Sprawy odszkodowawcze prowadzone są we wszystkich stadiach postępowania, czyli od momentu wszczęcia postępowania przez policję i prokuraturę, poprzez likwidację szkody przez firmę ubezpieczeniowa oraz w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

W prowadzonych przez nas postępowaniach sądowych bezpłatnie poświadczamy za zgodność z oryginałem wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego prowadzenia sprawy, co pozwala uniknąć naszym klientom ponoszenia dodatkowych kosztów.

Prowadząc sprawy odszkodowawcze staramy się zapewnić najwyższą jakość obsługi prawnej. Osiągniecie satysfakcjonującego wyniku postępowania sądowego wymaga jednak zawsze pełnego współdziałania adwokata ze swoim klientem. Dlatego ważne jest, żeby jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego podjąć wszelkie niezbędne działania mające na celu właściwe przygotowanie procesu, sprowadzające się przede wszystkim do zebrania i zabezpieczenia niezbędnego materiału dowodowego. W celu właściwego przygotowania materiału dowodowego oferujemy naszym potencjalnym klientom możliwość możliwość bezpłatnych konsultacji telefonicznych, jeszcze przed zawarciem umowy o prowadzenie sprawy w postępowaniu sądowym.

Skontaktuj się!

Kontakt

  • tomasz.gizinski@adwokatura.pl
  • +48 694 444 797
  • Al. Solidarności 119/125 lok. 67 00-897 Warszawa