Odszkodowanie z AC mimo utraty kluczyków i dokumentów

Ogóle warunki ubezpieczenia AC przewidują zazwyczaj wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku utraty przez posiadacza pojazdu kluczyków lub dokumentów rejestracyjnych pojazdu. Postanowienia te są w zasadzie zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego, które nakazują ubezpieczonemu podejmować działania w celu zapobieżenia szkodzie lub przynajmniej w celu zminimalizowania jej rozmiarów.

Nie oznacza to jednak, że zawsze, gdy ubezpieczony nie będzie w stanie okazać kluczyków lub dokumentów rejestracyjnych, zakład ubezpieczeń będzie uprawiony do odmowy wypłaty odszkodowania. Obowiązkiem posiadacza pojazdu nie jest bowiem posiadanie kluczyków lub dokumentów rejestracyjnych, ale podejmowanie działań mających na celu zminimalizowanie szkody. Przesłanką odmowy wypłaty odszkodowania nie jest więc samo posiadanie kluczyków, ale udowodnienie, że utrata kluczyków lub dokumentów rejestracyjnych została spowodowana wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego.

W orzecznictwie wskazuje się przypadki, gdy utrata kluczyków nie została spowodowana rażącym niedbalstwem ubezpieczonego. Sytuacja taka będzie mieć miejsce np. wówczas, gdy posiadacz pojazdu znajdował się w pobliżu pojazdu i sprawował nad min pieczę, a mimo to utracił posiadanie pojazdu. Innym przykładem utraty kluczyków wyłączających rażące niedbalstwo jest pozostawienie kluczyków w ubraniu w strzeżonej szatni.