Kancelaria prawo pracy

Usługi z zakresu prawa pracy obejmują zarówno bieżące doradztwie prawne, jak również reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych oraz w negocjacjach prowadzonych w postępowaniach sądowym i pozasądowych.

Prowadzone przez nas sprawy obejmują następujące roszczenia:

 • przywrócenie do pracy – w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę;
 • odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę – w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę;
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia – w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • odszkodowanie za mobbing – w przypadku powstania uszczerbku na zdrowiu wskutek długotrwałego działania mającego na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika;
 • odszkodowanie za dyskryminację – w przypadku bezpośredniego (dyskryminacja bezpośrednia) lub pośredniego (dyskryminacja pośrednia) kształtowania warunków pracy lub płacy określonych pracowników w sposób mniej korzystny od warunków pozostałych pracowników;
 • odszkodowanie za zakaz konkurencji – w przypadku niewypłacenia pracownikowi odszkodowania z tytułu powstrzymywania się przez pracownika od działalności konkurencyjnej;
 • odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji ? w przypadku podjęcia przez pracownika działalności konkurencyjnej w czasie obowiązywania umowy o powstrzymywaniu się od działalności konkurencyjnej;
 • odszkodowanie za brak świadectwa pracy – w przypadku wyrządzenia przez pracodawcę szkody majątkowej wskutek niewydania pracownikowi świadectwa pracy;
 • wynagrodzenie za nadgodziny – w przypadku niewypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • odprawa przy zwolnieniach grupowych – w przypadku niewypłacenia lub zaniżenia należnej pracownikowi odprawy z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika;
 • ustalenie stosunku pracy – w przypadku zawarcia przez pracownika z pracodawcą umowy zlecenia lub umowy o dzieło stanowiącej w rzeczywistości umową o pracę;
 • odszkodowanie za mienie powierzone ? w przypadku niedokonania przez pracownika zwrotu mienia powierzonego do zwrotu lub z obowiązkiem wyliczenia.
Prowadząc sprawy sądowe z zakresu prawa pracy staramy się zapewnić najwyższą jakość obsługi prawnej. Osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku postępowania sądowego wymaga jednak zawsze pełnego współdziałania adwokata ze swoim klientem. Dlatego ważne jest, żeby jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu, podjąć działania w celu właściwego przygotowania procesu, sprowadzające się przede wszystkim do zebrania i zabezpieczenia niezbędnego materiału dowodowego. W celu właściwego przygotowania materiału dowodowego, oferujemy naszym potencjalnym klientom możliwość bezpłatnych konsultacji telefonicznych, jeszcze przed zawarciem umowy o prowadzenie sprawy w postępowaniu sądowym.
W ramach bieżącego doradztwa prawnego zajmujemy się udzielaniem porad prawnych dotyczących bieżących problemów prawnych pracowników i pracodawców. Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze prawnej pracodawców, w szczególności agencji pracy tymczasowej oraz pracodawców delegujących pracowników do świadczenia pracy w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W ramach bieżącego doradztwa prawnego zajmujemy się przygotowaniem następujących dokumentów:

 • umowa o pracę (na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, o pracę tymczasową)
 • kontrakt menadżerski
 • umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy, po ustaniu stosunku pracy)
 • umowa o powierzenie mienia z obowiązkiem wyliczenia
 • regulamin pracy
 • regulamin wynagradzania
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • regulamin zwolnień grupowych
 • umowa między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem
 • rozwiązanie umowy o pracę (za wypowiedzeniem, ze skróconym okresem wypowiedzenia, bez wypowiedzenia)
 • wypowiedzenie warunków umowy pracę

Skontaktuj się!

Kontakt

 • tomasz.gizinski@adwokatura.pl
 • +48 694 444 797
 • Al. Solidarności 119/125 lok. 67 00-897 Warszawa