Roszczenia pracownika w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia zmieniającego

Zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu pracy przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy, co oznacza, że do roszczeń pracowniczych z tytułu niezgodnego prawem wypowiedzenia warunków pracy i płacy znajdują zastosowanie regulacje prawne właściwe dla rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

W przypadku, gdy wypowiedzenie warunków pracy lub płacy jest niezgodne z prawem lub nieuzasadnione, to rodzaj przysługujących pracownikowi roszczeń będzie w pierwszej kolejności zależał od faktu, czy pracownik zdecydował się przyjąć zaproponowane mu przez pracodawcę nowe warunki pracy płacy lub płacy, czy też odmówił ich przyjęcia. W przypadku, gdy pracownik zdecyduje się przyjąć zaproponowane mu nowe warunki pracy i płacy, to stosunek pracy nie ulegnie rozwiązaniu, zaś pracownikowi przysługiwać będzie możliwość wystąpienia z powództwem o przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy. Nieco inaczej będzie się natomiast przedstawiać sytuacja w przypadku, gdy wypowiedzenie zmieniające skutkowało jedynie obniżeniem dotychczasowego wynagrodzenia, zaś pozostałe warunki umowy o pracę pozostały bez zmian. Wówczas pracownik będzie mógł się domagać jedynie przywrócenia poprzednich warunków wynagrodzenia.

W przypadku, gdy pracownik odmówi przyjęcia zaproponowanych mu przez pracodawcę nowych warunków pracy lub płacy stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, jeżeli pracownik będzie uznawać wręczone mu wypowiedzenie za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione, to przysługiwać mu będzie alternatywnie możliwość wystąpienia do sądu pracy z powództwem o uznanie wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne lub przywrócenie do pracy albo o zasądzenie od pracodawcy odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Więcej o prawie pracy znajdziesz pod linkiem: adwokat prawo pracy Warszawa