Rozwiązanie umowy o pracę, a ciąża

Stosunek pracy kobiet w ciąży podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę. Ochrona ta ma charakter pełny, co oznacza, że rozwiązanie stosunku pracy z pracownicą w ciąży w drodze jednostronnej czynności pracodawcy jest możliwe tylko wówczas, gdy prawo tak stanowi.

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży?

Zgodnie z Kodeksem pracy wypowiedzenie lub rozwiązanie umowę o pracę w drodze jednostronnej czynności pracodawcy jest możliwe tylko w dwóch przypadkach – jeżeli zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia albo w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji całego pracodawcy. Jeżeli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, która reprezentuje pracownicę, to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody związku zawodowego.

Co dzieje się w sytuacji, gdy kobieta zajdzie w ciążę w trakcie wypowiedzenia?

Pracodawca nie może ani wypowiedzieć umowy o pracę, ani jej rozwiązać. Oznacza to, że jeśli pracownica nie była w ciąży w dacie złożenia jej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, ale zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia, to będzie on zobowiązany jest do przywrócenia pracownicy do pracy. Nie oznacza to jednak, że kobieta może być całkowicie bierna. Warunkiem anulowania wypowiedzenia jest uprzednie zawiadomienie pracodawcy o ciąży.

Co dzieje się w sytuacji, gdy pracodawca naruszy przepisy?

Jeżeli pracodawca wypowie umowę o pracę pracownicy w ciąży to takie wypowiedzenie będzie skuteczne, ale wadliwe. Konstrukcja ta zdaje się być z pozoru sprzeczna, ale tak naprawdę ma ona sens. Złożone przez pracodawcę oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę wywoła bowiem skutek w postaci rozwiązania umowy o pracę, natomiast pracownica będzie mogła wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. Tak samo wygląda sytuacja, gdy pracownica zajdzie w ciążę w okresie wypowiedzenia a pracodawca nie przywróci jej do pracy. Kobiecie będzie przysługiwało prawo do wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie.

Czy pracownicę wiążą terminy na zawiadomienie pracodawcy i wystąpienie do sądu?

Orzecznictwo stoi na stanowisku, że pracownica może odwołać się do sądu pracy tylko w terminie określonym w art. 264 k.p. zgodnie z którym odwołanie do sądu pracy powinno być wniesione w terminie 21 do wręczenia wypowiedzenia. W przypadku kobiet w ciąży termin 21 dni nie jest liczony od daty wypowiedzenia, ale od dnia uzyskania przez kobietę wiedzy o ciąży. W praktyce termin ten liczony jest od daty wystawienia przez lekarza zaświadczenia o ciąży. Kobieta, która w okresie wypowiedzenia dowie się o ciąży powinna zatem niezwłocznie zawiadomić o tym pracodawcę i wyznaczyć mu możliwe krótki termin na udzielenie odpowiedzi, żeby w razie odmowy przywrócenia do pracy lub braku odpowiedzi móc zdążyć przed upływem 21 dni skierować sprawę do sądu.

Rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży za porozumieniem stron

Zakaz rozwiązywania umowy o pracę dotyczy tylko jednostronnego oświadczenia pracodawcy. Brak jest zatem przeszkód do rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron. Sprawa może się skomplikować, jeżeli w dacie zawarcia porozumienia pracownica była już w ciąży, ale nie miała o tym wiedzy. W takim przypadku orzecznictwo dopuszcza możliwość uchylenia się przez kobietę od wyrażonej już zgody na zawarcie porozumienia stron, z uwagi na okoliczność, że działała pod wpływem błędu, zastrzegając jednocześnie bardzo krótki, bo tylko 7-dniowy, termin na złożenie takiego oświadczenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez kobietę w ciąży

Zakaz wypowiadania umowy o pracę dotyczy wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, brak jest natomiast przeszkód dla wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownicę. Tak jak w przypadku porozumienia stron sprawa może się skomplikować, jeżeli kobieta składając wypowiedzenie była w ciąży, ale nie miała o tym wiedzy. W takim przypadku, podobnie, jak w przypadku rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, dopuszczalne jest złożenie przez pracownicę oświadczenia o uchyleniu się od złożonego przez siebie wypowiedzenia, z uwagi na okoliczność, że działała pod wpływem błędu. Także w tym przypadku orzecznictwo dopuszcza bardzo krótki termin na złożenie takiego oświadczenia, który wynosi jedynie 7 dni.

Więcej o zakresie usług kancelarii adwokackiej dowiesz się ze strony: https://kancelaria-gizinski.com/