Rozwiązanie umowy o pracę z powodu popełnienia przez pracownika przestępstwa, a odmowa wszczęcia postępowania karnego

Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Jak wynika z brzemienia przytoczonego przepisu bezdyskusyjne jest uprawnienie pracodawcy do rozwiązania z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy fakt popełniania przestępstwa zostanie stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu.

Wątpliwości mogą natomiast dotyczyć możliwości rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w przypadku, gdy nie zapadł prawomocny wyrok skazujący pracownika za popełnienia przestępstwa, a mimo to, fakt jego popełnienia jest punktu widzenia pracodawcy ?oczywisty?. Orzecznictwo dopuszcza możliwość stwierdzenia ?oczywistości? popełnienia przestępstwa na różne sposoby. Wskazuje się, że ?oczywistość? popełnienia przestępstwa może być stwierdzona na podstawie takiej oceny konkretnego zdarzenia, które nie pozostawia wątpliwości co do wyniku ewentualnego postępowania karnego, np. gdy sprawca został “złapany na gorącym uczynku” w momencie dokonywania kradzieży (por. wyrok SN z dnia 4 kwietnia 1979 r., I PR 13/79). Wątpliwości mogą się jednak pojawiać wtedy, gdy z punktu widzenia pracodawcy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, zaś prokurator stwierdza, że brak jest podstaw do wszczęcia postępowania karnego.

W orzecznictwie uznaje się, że odmowa wszczęcia postępowania karnego przez uprawnionego oskarżyciela publicznego z powodu braku dostatecznych przesłanek podejrzenia o popełnienie przestępstwa nie wyklucza uznania zasadności niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy z powodu dopuszczenia się oczywistego przestępstwa (por. wyrok SN z dnia 12 listopada 2003 r., I PK 625/02).

Tak więc okoliczność odmowy wszczęcia postępowania karnego nie musi w każdej sytuacji uniemożliwiać rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w przypadku, gdy zdaniem pracodawcy fakt popełnienia przez pracownika przestępstwa nie budzi wątpliwości.

Więcej szczegółowych informacji na temat przepisów prawa pracy znajdziesz pod linkiem: prawo pracy – warszawska kancelaria