Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Pracownicy przebywający na długotrwałych zwolnieniach chorobowych zastanawiają się często jak długo mogą chorować oraz czy pracodawca może rozwiązać z nimi umowę o pracę? W dzisiejszym blogu chciałbym zająć się tą kwestią.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu nieobecności pracownika

Jak powszechnie wiadomo pracownik, który stał się niezdolny do pracy wskutek choroby podlega ochronie przed wypowiedzeniem. Taka ochrona nie ma jednak charakteru absolutnego.

Zgodnie z art. 53 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika gdy jego niezdolność do pracy spowodowana chorobą, która trwa dłużej niż trzy miesiące, jeżeli pracownik jest zatrudniony przez okres krótszy niż niż 6 miesięcy, albo jeżeli trwa ona dłużej niż łączny okres pobierania wynagrodzenia, zasiłku lub świadczenia rehabilitacyjnego przez okres trzech miesięcy, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy lub niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku przy pracy albo choroby zawodowej. Pracodawca może także rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika z innych przyczyn, jeżeli jego nieobecność trwa dłużej niż miesiąc.

Ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę w okresie choroby nie ma więc charakteru absolutnego. Pracownik jest wprawdzie chroniony przed wypowiedzeniem, ale tylko przez pierwsze trzy miesiące choroby, jeżeli pracował krócej niż trzy miesiące, albo przez łączny okres pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli pracował dłużej niż trzy miesiące. W tym drugim przypadku okres zasiłku chorobowego wynosi z reguły sześć, a w przypadku niektórych chorób dziewięć miesięcy.

Co w sytuacji, gdy pracownik stawi się do pracy?

Rozwiązanie umowy o pracę nie może nastąpić jeżeli pracownik po ustaniu choroby stawi się do pracy.

Jeżeli zatem oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę zostało wysłane pracownikowi przesyłką poleconą, ale nie zostało przez niego odebrane przed powrotem do pracy, to jeśli zostanie mu doręczone już po powrocie do pracy to powinno zostać anulowane. Może to nastąpić poprzez złożenie przez pracodawcę oświadczenia o jego wycofaniu. Trzeba mieć na uwadze, że takie jednostronne wycofanie złożonego uprzednio oświadczenia będzie skuteczne tylko wówczas, jeśli dotrze ono do pracownika przez otrzymaniem przez niego rozwiązania umowy o pracę, albo najpóźniej równocześnie z jego doręczeniem. Jeżeli zatem pracownik stawi się do pracy zanim odbierze przesyłkę poleconą, która oczekuje na niego jeszcze w urzędzie pocztowym, to można mu cofnąć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę. Jeśli natomiast po powrocie do pracy pracownik najpierw odbierze z poczty oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę to cofnięcie takiego oświadczenia będzie mogło nastąpić tylko za jego zgodą. W przeciwnym wypadku rozwiązanie umowy o pracę mimo, że wadliwe stanie się skuteczne. Pracownik będzie więc miał możliwość wystąpienia z powództwem o przywrócenie do pracy lub o zasadzenie odszkodowania. Jeżeli należy on do niektórych grup chronionych przez wypowiedzeniem to będzie mógł dodatkowo, oprócz przywrócenia do pracy, dochodzić jeszcze wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy.

Zakaz rozwiązania umowy o pracę powrocie do pracy nie będzie miał zastosowania, jeżeli pracownik jest w dalszym ciągu niezdolny do pracy, zaś jego powrót do pracy ma na celu wyłącznie przerwanie biegu okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania z nim umowy o pracę.

Obowiązek skierowania pracownika na badanie lekarskie

Pracownik, który stawi się do pracy po zakończeniu choroby powinien zostać skierowany na kontrolne badania lekarskie. Skierowanie pracownika na takie badanie ma takie znaczenie, że jeżeli wskutek jego przeprowadzenia okaże się, że pracownik jest w dalszym ciągu niezdolny do pracy to pracodawca będzie mógł rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. Jeśli natomiast okaże się, że pracownik odzyskał zdolność do pracy to nie będzie takiej możliwości.

Więcej informacji związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę bez winy pracownika znajdziesz na stronie głównej mojej warszawskiej kancelarii prawa pracy.

Previous Post

Next Post