Adwokat rozwód Warszawa

Rozwód, prawo rodzinne, podział majątku - adwokat Warszawa

Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka Warszawa specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności w sprawach o rozwód, alimenty i podział majątku po rozwodzie.

Osoby zainteresowane tematem rozwodu, alimentów i podziału majątku mogą przed powierzeniem mi sprawy, zapoznać się z informacjami dostępnymi w zakładce FAQ – adwokat rozwód, podział majątku i prawo rodzinne. Zawarte w tej zakładce informacje pozwolą na zapoznanie się z podstawowymi informacjami oraz umożliwią przyjęcie właściwej strategii postępowania w sprawach o rozwód, alimenty i podział majątku wspólnego. Przedstawione tam pytania i odpowiedzi należą do najczęściej zadawanych pytań, z jakimi zwracają się klienci poszukujący dobrego i skutecznego adwokata od rozwodów, adwokat alimenty lub podział majątku.

Należy mieć na uwadze, że każda sprawa rozwodowa jest inna, dlatego w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zasadne jest umówienie się na konsultację w mojej kancelarii, w celu wypracowania strategii postępowania, która będzie właściwa w konkretnej sprawie.

Rola adwokata w sprawie o rozwód Warszawa - krok po kroku

Rozwody Warszawa - pomoc adwokataRola adwokata w sprawie o rozwód Warszawa polega na przedstawieniu sądowi argumentacji klienta w celu osiągnięcia satysfakcjonującego dla niego rozstrzygnięcia, a także na podważeniu nieprawdziwych zeznań świadków, którzy zostali powołani przez drugą stronę. Umiejętności w zakresie właściwego przedstawiania argumentacji klienta oraz podważania zeznań świadków powołanych przez drugą stronę są umiejętnościami zdobytymi wskutek długoletniego doświadczania zawodowego, które nabyłem pracując, jako adwokat od rozwodów.

Osiągniecie satysfakcjonującego wyniku sprawy wymaga zawsze pełnego współdziałania na linii adwokat – klient. Dlatego ważne jest, żeby jeszcze przed wszczęciem postępowania podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu właściwego przygotowania sprawy o rozwód. Sprowadzać się one będą przede wszystkim do zebrania i zabezpieczenia niezbędnego materiału dowodowego, co umożliwia w pełni profesjonalne reprezentowanie klientów w sprawach o rozwody.

Z całą premedytacją posługuję się pojęciem „osiągnięcie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia”, a nie „wygranie sprawy”, ponieważ jako adwokat rozwodowy Warszawa wiem, że nie każda sprawa jest możliwa do wygrania w sensie procesowym. Dlatego też ważne jest, żeby na samym początku postępowania przyjąć taką strategię, która potencjalnie okaże się najbardziej skuteczna. Najczęściej, w zależności od materiału dowodowego, jaki uda nam się zgromadzić, może to być prowadzenie sprawy z myślą o osiągnięciu korzystnego wyroku. Czasami może to być przyjęcie strategii mającej na celu nakłonieniu drugiej strony do zawarcia korzystnej dla mojego klienta ugody. Jako adwokat, mający doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwody, wypracowuję taką strategię wspólnie ze swoim klientem. Zdarza się, że w toku prowadzenia sprawy o rozwód, w zależności od jej przebiegu, wypracowana na samym początku strategia ulega późniejszej modyfikacji.

Materiał dowodowy w sprawach o rozwód, to najczęściej dowody z zeznań świadków, rzadziej dowody z dokumentów, czy wpisów na forach społecznościowych, zdjęć, nagrań, itp. Pozyskiwanie tych ostatnich dowodów nie zawsze jest w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Dlatego, jako adwokat prowadzący sprawy rozwodowe Warszawa, staram się doradzać moim klientom, w jaki sposób zdobyć skuteczny materiał dowodowy, nie naruszając jednocześnie obowiązujących przepisów prawa. Trzeba mieć na uwadze, że nie sama niezgodność z prawem nie zawsze musi być traktowana przez przepisy prawo jako przestępstwo. Moim obowiązkiem jest przedstawienie klientom istniejącego w tym zakresie ryzyka.

Jako prawnik rozwodowy staram się zapewnić swoim klientom najwyższą jakość obsługi prawne Warszawa. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z dyskomfortu, jaki towarzyszy osobom, które zwracają się do mnie ze sprawami o rozwód. Dlatego też nikogo nie osądzam, staram się natomiast zapewnić maksimum niezbędnego komfortu, empatii i zrozumienia.

Właściwość terytorialna naszej kancelarii

Warszawski adwokat od rozwodówJako adwokat rozwodowy, radca prawny prowadzę sprawy o rozwód na terenie miasta stołecznego Warszawa, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga.

Jako prawnik zajmuję się prowadzeniem spraw o podział majątku po rozwodzie. Sprawy o podział majątku po rozwodzie prowadzę na terenie miasta stołecznego Warszawa, jak również na terenie sąsiednich powiatów, w obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe, Sądu Okręgowego dla Warszawy Woli Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, Sądu Rejonowego w Pruszkowie i Sądu Rejonowego w Wołominie.

Pod pojęciem spraw rozwodowych należy rozumieć następujące kategorie spraw:

 • rozwód z orzekaniem o winie – w przypadku zgłoszenia przez co najmniej jednego z małżonków żądania orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka
 • rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej – w przypadku braku zgody małżonków w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie
 • rozwód z ustaleniem kontaktów z dzieckiem – w przypadku braku zgody obojga małżonków w kwestii kontaktów w dzieckiem tego rodzica, któremu nie powierzono sprawowania władzy rodzicielskiej
 • rozwód z orzekaniem alimentów dla małżonka – w przypadku stwierdzenia winy jednego z małżonków, albo popadnięcia niewinnego małżonka w niedostatek
 • rozwód z orzekaniem o podziale wspólnego mieszkania – w przypadku konieczności określenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie
 • rozwód z podziałem wspólnego majątku – w przypadku dokonania podziału wspólnego majątku w wyroku rozwodowym
 • rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa – w przypadku konieczności zabezpieczenia powództwa, np. w zakresie wypłacania alimentów w trakcie trwania postępowania sądowego
 • rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa – w przypadku konieczności zabezpieczenia powództwa, np. w zakresie wypłacania alimentów w trakcie trwania postępowania sądowego
 • rozwód z wnioskiem o eksmisję – w przypadku konieczność dokonania eksmisji ze wspólnego mieszkania jednego z małżonków z powodu stosowania wobec małżonka przemocy

Ile trwa rozwód w Warszawie?

Przeprowadzenie długotrwałego procesu rozwodowego nie stanowi przyjemnego doświadczenia. Dlatego też osoby przygotowujące się do wszczęcia postepowania o rozwiązanie małżeństwa zastanawiają się ile właściwie trwa sprawa o rozwód w Warszawie.

Odpowiedź na takie pytanie nie jest jednoznaczna. Wiele zależy tutaj od czynników zależnych od stron postępowania oraz od czynników od nich niezależnych.

To jak długo trwa rozwód w Warszawie zależy w dużym stopniu od stron postępowania

Czynnikami, które zależą od stron postępowania i mają wpływ na długość procesu rozwodowego jest charakter roszczeń z jakimi występują do sądu. W pozwie o rozwód i w odpowiedzi na pozew muszą obligatoryjnie znaleźć się żądania dotyczące następujących kwestii:

 • orzeczenia o winie,
 • władzy rodzicielska nad małoletnimi dziećmi,
 • miejsca pobytu małoletnich dzieci po rozwodzie
 • kontaktów z małoletnimi dziećmi po rozwodzie
 • wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci,
 • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie.

Strony według swojego mogą wspólnie zdecydować, że odstępują od domagania się orzekania o winie oraz odstępują od orzekania o sposobie wspólnego korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie. Mogą także porozumieć się w zakresie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu małoletnich dzieci i wysokości alimentów po rozwodzie.

Jeżeli małżonkowie dojdą do porozumienia we wszystkich tych sprawach to postępowanie sądowe w sprawie o rozwód może ograniczyć się do jednej rozprawy. W takiej sytuacji to jak długi będzie się toczyć sprawa o rozwód będzie zależało od tego jak szybko zostanie wyznaczony termin pierwszego posiedzenia. Z reguły, w zależności od konkretnego sędziego, trwa to w Warszawie od trzech miesięcy do roku. Można zatem szacować, że pierwsza rozprawa w sprawie o rozwód zostanie wyznaczona w około pół roku od wytoczenia powództwa.

Brak porozumienia między małżonkami przedłuży sprawę o rozwód

Trudne rozwody - adwokat z Warszawy

Jeżeli strony nie dojdą ze sobą do porozumienia, wówczas konieczne będzie przeprowadzenie postępowania dowodowego. W tym celu sąd będzie wyznaczał kolejne rozprawy, podczas których będzie przesłuchiwał świadków i przeprowadzał pozostałe dowody. Wiele zależy od ilości zgłoszonych przez strony świadków oraz charakteru pozostałych dowodów. Jeżeli strony zgłoszą tylko po jednym świadku, to jest szansa, że sąd przeprowadzi dowód z ich zeznań na jednej rozprawie. Pozostanie więc tylko przeprowadzenie jeszcze jednej rozprawy na przesłuchanie stron procesu. Wówczas możliwe jest, że cała sprawa o rozwód zamknie się w dwóch rozprawach. Jeżeli świadków będzie więcej, to może zdarzyć się, że sąd nie wezwie wszystkich na jedną rozprawę, ale wyznaczy kilka posiedzeń.

Niektóre dowody, takich jak opinie biegłych z rodzinnych ośrodków opiniodawczo-doradczych, sąd będzie przeprowadzał poza rozprawą. Przeprowadzenie takich dowodów wiąże się z wyznaczeniem biegłym terminów na ich sporządzenie. Opinie biegłych są często kwestionowane przez strony. W takiej sytuacji sąd może zarządzić przygotowanie dodatkowej opinii. To także jest czynnikiem przedłużającym postępowanie o rozwód w Warszawie.

Jeżeli zatem nie chcemy długotrwałego prowadzenia procesu powinniśmy dogadać się ze sobą jeszcze przed wytoczeniem powództwa.

Koszty prowadzenia spraw o rozwody. Ile kosztuje rozwód w Warszawie?

Osoba wnosząca pozew o rozwód zobowiązana jest do uiszczenia opłaty sądowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Adwokat rozwód Warszawa - ile koztuje?Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od pozwu w sprawie o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Wysokość opłaty jest stała, niezależnie o tego, czy strona składająca pozew występuje o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie. Trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w razie orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie sąd zwróci wnoszącemu pozew połowę opłaty od pozwu, chyba, że zajdą wyjątki przewidziane w art. 26 ust. 2.

Zgodnie z tym przepisem, w razie zasądzenia wyrokiem na rzecz jednego z małżonków alimentów, drugi małżonek zostaje zobowiązany do uiszczenia opłaty stosunkowej od zasądzonego roszczenia. W przypadku orzeczenia nakazu eksmisji wobec jednego z małżonków albo w przypadku orzeczenia podziału wspólnego majątku sąd orzeka obowiązek uiszczenia opłaty w takiej samej wysokości jaka została przewidziana od pozwu lub wniosku w takim samym postępowaniu.

Koszty prowadzenia spraw o podział majątku

Osoba wnosząca wniosek o podział majątku po rozwodzie zobowiązana jest do uiszczenia opłaty sądowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku o podział majątku pobiera się opłatę stałą w wysokości 1000 zł. Zgodnie zaś z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Podobnie jak w przypadku spraw o rozwód, w sprawach o podział majątku ustawodawca stara się nagradzać strony, które nie toczą ze sobą sporu o podział majątku, ale przedkładają sądowi zgodny wniosek o podział majątku po rozwodzie.

Jeżeli małżonkowie nie są zgodnie w sprawie podziału majątku, konieczne będzie z reguły powołanie biegłego w celu wyceny składników majątku o wartość, których toczy się spór. Koszty biegłych sądowych wahają się w reguły w granicach od 1000 do 3000 zł.

Zapraszamy do kontaktu!
Polityka cookies: przeczytajcie także o zabezpieczeniu plików cookies.

Najczęściej zadawane pytania do adwokata od rozwodów - FAQ

To w jaki sposób przygotować się do sprawy o rozwód zależy od charakteru dochodzonych roszczeń. Jeżeli strony wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie i nie ma między nimi sporu o władzę rodzicielską, kontakty, ani o alimenty to przygotowanie do sprawy o rozwód będzie sprowadzać się do przygotowania właściwych odpisów z akt stanu cywilnego. Inaczej przedstawia się sytuacja jeśli między stronami nie ma zgody o kwestie jakie obligatoryjnie muszą znaleźć się w wyroku rozwodowym. Niezbędne jest wówczas przeprowadzenie postępowania dowodowego. Nie znając sprawy trudno góry zakładać jakie dowody będą wystarczające. Zasadniczo rzecz biorąc najczęściej zgłaszanymi dowodami na okoliczność winy drugiego małżonka będą zeznania świadków i dokumenty w postaci wszelkiego rodzaju e-maili, zdjęć, wydruków z komunikatorów internetowych.

Jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, to wyrok rozwodowy musi zawierać obligatoryjnie rozstrzygnięcia w zakresie opieki nad dziećmi, miejsca ich zamieszkania oraz kosztów ich utrzymania. Tym samym wyrok rozwodowy musi zawierać rozstrzygnięcie w przedmiocie alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Inaczej przedstawia się sprawa alimentów na rzecz drugiego małżonka. Sąd będzie musiał zasądzić takie świadczenie tylko wówczas, jeśli małżonek twierdzi, że popadł w niedostatek. Jeżeli zatem małżonek nie popadł w niedostatek to sąd zasądzi alimenty tylko na żądanie strony. W takim przypadku sąd nie określi wysokości alimentów z urzędu, ale zgodnie ze zgłoszonym żądaniem.

Obecnie sprawa rozwodowa nie jest podzielona na etapy. Wiele zależy więc od charakteru konkretnej sprawy. Często zdarza się, że sąd wyznacza pierwszą rozprawę w celu rozpoznania wniosków o zabezpieczenie powództwa w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów lub alimentów. Na następnych sprawach sąd przeprowadza postępowanie dowodowe a na ostatniej przesłuchuje strony.
Podstawowym dokumentem jest oczywiście akt małżeństwa. Jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci to także akty ich urodzenia. W przypadku sporu o alimenty konieczne będzie przedłożenie dokumentów dotyczących wysokości osiąganych dochodów oraz kosztów utrzymania uprawnionych. Jeżeli strony wnioskują o orzekanie o winie to oczywiście trzeba przedłożyć wszelkie dokumenty, które dowodzą winy drugiego małżonka.
Jeżeli między stronami nie ma sporu o winę, władzę rodzicielskę, miejsca pobytu małoletnich dzieci, czy alimenty to sprawa może zakończyć się w ciągu kilku miesięcy już na pierwszej rozprawie. Jeżeli sprawa jest sporna to może ona potrwać zdecydowanie dłużej.

Skontaktuj się!

Kontakt

 • tomasz.gizinski@adwokatura.pl
 • +48 694 444 797
 • Al. Solidarności 119/125 lok. 67 00-897 Warszawa

Co powinieneś wiedzieć o rozwodzie

Separacja

Nie zawsze rozpad pożycia małżeńskiego musi prowadzić do orzeczenia rozwodu. Jeżeli małżonkowie dostrzegają jeszcze szansę na przetrwanie małżeństwa to mogą wystąpić o orzeczenie separacji. Tak jak w przypadku pozwu o rozwód dla orzeczenia separacji konieczne jest wykazanie zarówno zaistnienia przesłanek pozytywnych oraz niewystępowania przesłanek negatywnych.

Alimenty

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci to obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego powinno być rozstrzygnięcie o alimentach.

Alimenty są zasądzane na rzecz małoletnich dzieci, ale płatne do rąk tego z małżonków, któremu została powierzona opieka na dziećmi. Orzeczenie o alimentach jest poprzedzone ustaleniem potrzeb majątkowych uprawnionych oraz możliwości zarobkowych zobowiązanych. Obowiązek utrzymania małoletnich dzieci jest realizowany przez oboje rodziców, z zastrzeżeniem, że rodzic, któremu powierzono opiekę na dzieckiem realizuje ten obowiązek częściowo w naturze, czyli w codziennych czynnościach na rzecz dzieci. W zależności od możliwości majątkowych rodziców udział w świadczeniach pieniężnych na rzecz dzieci może być określony w częściach równych, bądź nierównych.

Na wniosek każdej ze stron sąd może dodatkowo zasądzić alimenty na rzecz drugiego małżonka. Jeżeli rozwód jest orzeczony bez orzekania o winie to alimenty będą przysługiwać tylko temu małżonkowi, który znajduje się w niedostatku. Jeżeli rozwód jest z orzeczony z orzeczeniem winy, to niewinny małżonek może domagać się od winnego zasądzenia alimentów nawet wówczas, jeśli nie popadł w niedostatek.

Opieka nad dzieckiem

W wyroku orzekającym rozwód sąd zamieszcza rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron i o kontaktach z dzieckiem po rozwodzie. Pod pojęciem władzy rodzicielskiej należy rozumieć sprawowanie pieczy nad dzieckiem. Obejmuje ono wychowywanie dziecka, sprawowanie zarządu nad jego majątkiem oraz jego reprezentację.

Prawo rodzinne stoi na stanowisku, że o sposobie sprawowania opieki powinni w pierwszej kolejności decydować sami rodzice. Dlatego w sprawie o rozwód sąd powinien uwzględnić porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z małoletnim dzieckiem stron po rozwodzie. Dopiero w razie nie zawarcia takiego porozumienia, albo w razie stwierdzenia, że nie jest ono zgodne z dobrem małoletniego dziecka, sąd powinien rozstrzygnąć o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z małoletnim dzieckiem po rozwodzie.

W sprawie rozwód sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do wspólnego małoletniego dziecka. Sąd może także pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem lub władzę rodzicielską zawiesić, jeżeli przemawia za tym dobro dziecka.