Treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę – czyli co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę

Treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę jest dość sformalizowana. Jakie elementy powinno zawierać takie oświadczenie jeśli jest składane przez pracodawcę a jakie jeśli jest składane przez pracownika?

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, tak jak wszystkie oświadczenia woli kierowane do drugiej osoby, powinno zawierać oznaczenie składającego oświadczenie i jego adresata oraz podpis. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy oświadczenie jest składane przez pracodawcę jak i pracownika.

Oświadczenie złożone przez pracodawcę

Oświadczenie składane przez pracodawcę powinno zawierać pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do sądu pracy z jednoczesnym wskazaniem terminu do wniesienia takiego odwołania.

Składane przez pracodawcę oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinno wskazywać jego przyczynę. Przepisy prawa pracy nie określają katalogu takich przyczyn. Dlatego dla prawidłowego wskazania przyczyny wypowiedzenia należy posiłkować się bogatym dorobkiem doktryny i orzecznictwa sądów pracy. Generalnie rzecz biorąc obowiązuje zasada się, że przyczyna wypowiedzenia powinna być prawdziwa i konkretna.

Przyczyna wypowiedzenia będzie uznana za prawdziwą, jeżeli wskazane w oświadczeniu pracodawcy okoliczności przemawiające za złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę miały miejsce. Przyczyna wypowiedzenia będzie uznana za konkretną, jeżeli na podstawie samego wypowiedzenia pracownik jest w stanie zrozumieć co jest istotą stawianych mu przez pracodawcę zarzutów, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracownika, albo dlaczego pracownik został wytypowany do zwolnienia spośród pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach pracy, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie pracownika.

Wypowiedzenia umów o pracę zawierają często dodatkowe postanowienia, które nie przesądzają o poprawności dokonanego wypowiedzenia, ale mogą mieć wpływ na sytuację pracownika w okresie wypowiedzenia. W wypowiedzeniu może zatem znaleźć się oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wypowiedzenia oraz zobowiązanie do wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego.

Więcej szczegółowych informacji na temat wypowiedzenia umowy o pracę uzyskasz na stronie adwokata Tomasza Gizińskiego. Sprawdź ofertę warszawskiej kancelarii prawa pracy.