Wykonywanie przez pracownika-akcjonariusza uprawnień z akcji jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Stosunek korporacyjny pomiędzy pracownikiem-akcjonariuszem a spółką stanowi odrębną od stosunku pracowniczego więź prawną łączącą pracownika-akcjonariusza z zakładem pracy. Istnieją jednak sytuacje, gdy działania podejmowane przez pracownika-akcjonariusza mogą zostać uznane przez pracodawcę za prowadzące do naruszenia obowiązków pracowniczych.

Należy mieć tu na uwadze przede wszystkim wyrażony w art. 100 § 2 pkt 4 k.p. obowiązek dbałości pracownika o dobro zakładu pracy, ochronę jego mienia oraz zakaz ujawnienia informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na powstanie szkody. W orzecznictwie wskazuje się, że powinności określone w art. 100 § 2 pkt 4 k.p. ustanawiają zasadę szczególnej lojalności pracownika względem pracodawcy. Z zasady tej wywodzi się w orzecznictwie istnienie obowiązku powstrzymania się przez pracownika od działań zmierzających do wyrządzenia pracodawcy szkody czy nawet ocenianych jako działania na niekorzyść pracodawcy. Zachowanie pracownika powinno być oceniane w sposób kładący nacisk należy nie tyle na zawinionym (niezawinionym) bądź też legalnym (bezprawnym) charakterze zachowania pracownika, aile na zachowaniu przez niego lojalności względem pracodawcy (por. wyrok SN z dnia 28 kwietnia 1997 r., I PKN 118/97).

Wychodząc z takiej zasady uważa się, że działanie akcjonariusza pracowniczej spółki akcyjnej będącego jednocześnie pracownikiem tej spółki, wspierające dążenia osoby trzeciej do przejęcia kontroli nad spółką, może być uznane za naruszenie wynikającego z art. 100 § 2 pkt 4 k.p. obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy i chronienia jego mienia, stanowiąc tym samym uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia mu umowy o pracę (por. wyrok SN z dnia 4 lutego 2011 r., II PK 199/10).

Wykonywanie przez pracownika będącego jednocześnie akcjonariuszem uprawnień wynikających z akcji może wiec zostać uznane za uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli będzie prowadzić do naruszenia obowiązku dbałości przez pracownika o dobro zakładu pracy.