Skuteczne doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę

Skuteczne doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi jednostronną czynność prawną. Dlatego też mają do niego zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę dochodzi więc do skutku wtedy gdy adresat oświadczenia ma możliwość zapoznać się z jego treścią.

Jak do tej pory odbywało się to w taki sposób, że albo pracodawca wzywał pracownika na rozmowę podczas której wręczane było wypowiedzenie umowy o pracę, albo wysyłał do pracownika wypowiedzenie listem poleconym lub przesyłką kurierską. W przypadku listów poleconych, które były nadawane za pośrednictwem operatora pocztowego obowiązywała tzw. fikcja doręczenia. Polegała ona na tym, że jeśli pracownik nie odebrał przesyłki to uznawało się ją za doręczoną z upływem 14 dni od zawiadomienia pracownika o możliwości jej odbioru w placówce pocztowej.

Zasady te uległy zmianie po nastaniu pandemii. Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem SARS-CoV-2 nieodebrane pisma podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru został określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w taki sposób, że przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Co to oznacza? Otóż obecnie odbiór przesyłki poleconej z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy o pracę uzależniony jest jedynie od woli adresata. Jeśli adresat takiego pisma nie odbierze, to wypowiedzenie nie dochodzi do skutku.

Jak w takim razie można skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę? Najlepiej jest to zrobić osobiście a jeśli jest to niemożliwe można to zrobić wysyłając na adres poczty elektronicznej pracownika oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem. Takie oświadczenie powinno zostać złożone z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku jakichkolwiek niejasności związanymi z prawem pracy zapraszamy do skorzystania z usług mojej warszawskiej kancelarii prawa pracy.

Previous Post