Wypowiedzenie warunków pracy a prawo do odprawy

Prawo do odprawy zostało przewidziane przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969), która ma zastosowanie wobec pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Kiedy pracownik nabywa prawo do odprawy?

Pracownik nabywa prawo do odprawy, jeżeli przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę są zwolnienia grupowe. Ustawa przewiduje także nabycie prawa do odprawy w przypadku zwolnień indywidualnych, jeśli przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę leży wyłącznie po stronie pracodawcy.

Co jeśli pracownik nie przyjmie nowych warunków zatrudnienia?

Jeżeli pracownik otrzyma wypowiedzenie warunków pracy i ich nie przyjmie, to umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu. W takim przypadku pracownik nie nabędzie prawa do odprawy, nawet jeżeli przyczyna wypowiedzenia zmieniającego leżała wyłącznie po stronie pracodawcy. Orzecznictwo dopuszcza jedynie w drodze wyjątku sytuacje, w których pracownik nabędzie prawo do odprawy wskutek nieprzyjęcia zaproponowanych mu nowych warunków pracy. Będą one mieć miejsce jeśli nowe warunki nosiły znamiona szykany, albo jeżeli były tak niekorzystne, że można było z góry zakładać, że pracownik ich nie przyjmie.

Kiedy można zakładać, że zmiana jest z góry niemożliwa do przyjęcia?

O tym, czy zmiana warunków pracy była na tyle niekorzystna, że można było z góry zakładać, że pracownik jej nie przyjmie zadecyduje sąd pracy po zapoznaniu się z okolicznościami konkretnej sprawy.

Obniżenie wynagrodzenie o połowę, czy obniżenie wymiaru etatu o połowę jest przeważnie klasyfikowane w orzecznictwie jako tak poważna zmiana na niekorzyść pracownika, że można było z góry zakładać, że nie zostanie przyjęta.

Różnie natomiast jest oceniana zmiana miejsca zatrudnienia. Jeżeli następuje ona w ramach tej samej miejscowości to nie jest ona przeważnie traktowana jako tak niemożliwa do przyjęcia. Jeżeli pociąga ona za sobą konieczności dojazdów do innej miejscowości to sąd będzie brał pod uwagę takie czynniki jak czas konieczny na dojazd do nowego miejsca zatrudnienia, odległość od miejsca zamieszkania oraz osiągane zarobki. Jeżeli wynagrodzenie pracownika przekracza znacznie średni dochód w danej branży, to zmiana miejsca zatrudnienia nie będzie raczej uznana za istotną, nawet jeżeli odległość do nowego miejsca pracy ulegnie wydłużeniu o kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę. Jeżeli jednak dojazdy miałyby się wydłużyć do ponad 100 km w jedną stronę to zmiana taka zostanie najprawdopodobniej uznana za istotną. W takim przypadku pracownik, który odmówi przyjęcia nowych warunków pracy nabędzie prawo do odprawy.

Więcej cennych informacji z zakresu prawa pracy możecie przeczytać pod linkiem —> kancelaria prawa pracy – Warszawa

Previous Post